E- COMERCE (PRODUTOS). CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN

Este documento contractual rexerá a contratación de produtos e servizos a través do sitio web http://www.viveirosadoa.com/, propiedade de VIVEIROS ADOA S. L.

A aceptación deste documento leva que o USUARIO:
• Leu, entende e comprende o aquí exposto.
• É unha persoa con capacidade suficiente para contratar.
• Asume todas as obrigacións aquí dispostas. Estas condicións terán un período de validez indefinido e serán aplicables a todas as contratacións realizadas a través do sitio web de VIVEIROS ADOA, S. L.

 VIVEIROS ADOA, S. L. informa que o comercio é responsable e coñece a lexislación vixente dos países aos que envía os produtos e resérvase o dereito de modificar unilateralmente as condicións, sen que iso poida afectar os bens ou promocións que foron adquiridos previamente á modificación.1.- Identidade das partes contratantes
Por unha banda, o provedor dos bens ou servizos contratados polo USUARIO é VIVEIROS ADOA S. L., con domicilio social ESTRADA DÁS PLANTAS-SUBIDA A UNIVERSIDADE DE VIGO, S/n – TAMEIGA-MOS 36416 (PONTEVEDRA), NIF B36300564 e con teléfono de atención ao cliente 986281932. 
 E doutra, o USUARIO, rexistrado no sitio web mediante un nome de usuario e contrasinal, sobre os que ten responsabilidade plena de uso e custodia, e é responsable da veracidade dos datos persoais facilitados ao VIVEIROS ADOA, S. L.2.- Obxecto do contrato

O presente contrato ten por obxecto regular a relación contractual de compravenda nada entre VIVEIROS ADOA, S. L. e o USUARIO no momento en que este acepta durante o proceso de contratación en liña a casa correspondente. 
 A relación contractual de compravenda leva a entrega, a cambio dun prezo determinado e publicamente exposto a través do sitio web, dun produto ou servizo concreto. 3.- Procedemento de contratación
O USUARIO, para poder acceder aos servizos ou produtos ofrecidos por VIVEIROS ADOA, S. L. deberá darse de alta a través do sitio web mediante a creación dunha conta de usuario. Por iso, o USUARIO deberá proporcionar de maneira libre e voluntaria os datos persoais que lle serán requiridas, os cales se tratasen de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e a Lei Orgánica (É) 15/1999 do 13 de decembro (LOPD) relativa á protección de datos de carácter persoal e detallado no Aviso legal e Política de privacidade deste sitio web. 
 O USUARIO seleccionará un nome de usuario e un contrasinal, comprometéndose a facer un uso diligente dos mesmos e a non poñelos a disposición de terceiros, así como a comunicar VIVEIROS ADOA, S. L. a perda ou roubo dos mesmos ou do posible acceso por un terceiro non autorizado, de maneira que este proceda ao bloqueo inmediato. Unha vez foi creada a conta de usuario, infórmase que de conformidade co que esixe o artigo 27 da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSICE), o procedemento de contratación seguirá os seguintes pasos:

1. Cláusulas xerais de contratación.
2. Envío de pedidos.
3. Dereito de desistencia.
4. Reclamacións.
5. Forza maior.
6. Competencia.
7. Xeneralidades da oferta.
8. Prezo e prazo de validez da oferta.
9. Gastos de transporte.
10. Forma de pago, gastos e descontos.
11. Proceso de compra.
12. Garantías aplicables.
13. Garantías e devolucións.
14. Lei aplicable e xurisdición. 


1.CLÁUSULAS XERAIS DE CONTRATACIÓN
Salvo estipulación particular por escrito, a realización dun pedido a VIVEIROS ADOA, S. L. supoñerá a aceptación por parte do USUARIO destas condicións legais. Ningunha estipulación feita polo USUARIO poderá diferir das de VIVEIROS ADOA, S. L. se non foi expresamente aceptada por adiantado e por escrito por VIVEIROS ADOA, S. L. 
 Salvo estipulación particular por escrito, a realización dun pedido a VIVEIROS ADOA, S. L. supoñerá a aceptación por parte do USUARIO destas condicións legais. Ningunha estipulación feita polo USUARIO poderá diferir das de VIVEIROS ADOA, S. L. se non foi expresamente aceptada por adiantado e por escrito por VIVEIROS ADOA, S. L.

2. ENVÍO DE PEDIDOS
VIVEIROS ADOA, S. L. non enviará ningún pedido ata que comprobase que se realizou o pago. Os envíos de mercadorías faranse habitualmente mediante Sociedade Estatal Correos e Telegrafos, S.A., segundo o destino designado libremente polo USUARIO. As datas ou prazos de entrega entenderanse aproximadas, non constituíndo o atraso incumprimento esencial. No caso de que VIVEIROS ADOA. S. L. non realizase a entrega da mercadoría transcorridos 30 días desde a data de entrega pactada, o cliente quedará lexitimado para cancelar o pedido e recibir a devolución do importe total pagado sen ningún custo, e sen que por iso derívese ningunha responsabilidade por danos e prexuízos imputable a VIVEIROS ADOA, S. L. O prazo de entrega adoita estar comprendido entre 2 e 5 días laborables, segundo a poboación de destino e a forma de pago elixida. Enténdese este termo sempre que se confirmou a dispoñibilidade da mercadoría e comprobado o pago completo do pedido.
VIVEIROS ADOA, S. L. non asumirá ningunha responsabilidade cando a entrega do produto ou servizo non chegue a realizarse, por ser os datos facilitados polo USUARIO, falsos, inexactos ou incompletos. 
 A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos a disposición do USUARIO e este, ou o delegado deste, asinase o documento de recepción da entrega. 

 Corresponde ao USUARIO verificar os produtos á recepción e expoñer todas as excepcións e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción da entrega. 


3. DEREITO DE DESISTENCIA
1. USUARIO ten os mesmos dereitos e prazos para proceder a realizar a devolución e / ou reclamar os posibles vicios ou defectos que presente o produto ou servizo, tanto en modo en liña como fóra de liña. 
O USUARIO dispón dun prazo de catorce días naturais, contados a partir da data de recepción do produto, para a devolución do mesmo (artigo 71 da Lei 3/2014 do 27 de marzo). Salvo que a devolución sexa realizada por defectos no produto, os gastos relativos ao envío serán asumidos por parte do USUARIO. O produto deberá ser devolto na súa embalaxe orixinal e en perfecto estado. O dereito de desistencia non poderá aplicarse nos seguintes casos: 1Se o produto non se presenta en perfectas condicións.
2. Se as embalaxes do produto non son os orixinais ou estes non se atopan en perfecto estado. A embalaxe orixinal deberá protexer o produto de maneira que se reciba en perfectas condicións, quedando prohibido o uso de precintos e cintas adhesivas aplicados directamente sobre o mesmo. 3.- Cando o produto estea aberto sen poderse demostrar que non se usou.
3. Cando sexan produtos personalizados ou aqueles, que por razóns de hixiene ou outras excepcións legalmente previstas, non sexan susceptibles deste dereito.

Toda devolución deberá estar comunicada a VIVEIROS ADOA, S. L. indicando o número de factura ou pedido no correo electrónico tienda@adoa.es. 
Unha vez o USUARIO recibise resposta por parte de VIVEIROS ADOA, S. L. fará chegar o produto, cos gastos de transporte ao seu cargo, no domicilio de VIVEIROS ADOA S. L., ESTRADA DÁS PLANTAS-SUBIDA A UNIVERSIDADE DE VIGO, S/n – TAMEIGA-MOS 36416 (PONTEVEDRA).


4. RECLAMACIÓNS 

Calquera reclamación que o USUARIO considere oportuna será atendida na menor brevidade posible, podéndose realizar nas seguintes direccións de contacto:
– Teléfono: 986281932
– Mail: tienda@adoa.es.
– Postal: VIVEIROS ADOA S. L., ESTRADA DÁS PLANTAS-SUBIDA A UNIVERSIDADE DE VIGO, S/n – TAMEIGA-MOS 36416 (PONTEVEDRA).
– Resolución de litixios en liña ( Online Dispute Resolution) 
Conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de acceso gratuíto para a resolución de conflitos online entre o USUARIO e o PRESTADOR, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza, mediante a intervención dun terceiro, chamado Organismo de resolución de litixios, que actúa de intermediario entre ambos. Este organismo é neutral e dialogará con ambas as partes para lograr un acordo, podendo finalmente suxerir e/ou impoñer unha solución ao conflito. 
Ligazón á plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORZA MAIOR 

As partes non incorrerán en responsabilidade ante calquera falta debida a causa maior. O cumprimento da obrigación demorarase ata o cesamento do caso de forza maior.
6. COMPETENCIA

O USUARIO non poderá ceder, transferir ou transmitir os dereitos, responsabilidades e obrigacións contratados na venda. 
Se algunha estipulación destas condicións fose considerada nula ou de imposible cumprimento, a validez, legalidade e cumprimento do resto non se verán afectados de ningunha maneira, nin sufrirán modificación de ningún modo.

 O USUARIO declara ler, coñecer e aceptar as presentes Condicións Xerais en toda a súa extensión.

7. XENERALIDADES DA OFERTA

Todas as vendas e entregas efectuadas por VIVEIROS ADOA, S. L. entenderanse sometidas ás presentes Condicións Xerais. Ningunha modificación, alteración ou pacto contrario á Proposta Comercial de VIVEIROS ADOA S. L. ou aquí estipulado terá efecto, salvo pacto expreso por escrito asinado por VIVEIROS ADOA S. L., neste caso, estes pactos particulares prevalecerán.

 Dados os continuos avances técnicos e melloras dos produtos VIVEIROS ADOA S. L. se reserva a facultade de modificar as súas especificacións respecto da información facilitada na súa publicidade, ata que non afecte o valor dos produtos ofrecidos. Estas modificacións terán así mesmo validez no caso de que, por calquera causa, vísese afectada a posibilidade de subministración dos produtos ofrecidos.

8. PREZO E PRAZO DE VALIDEZ DA OFERTA
Os prezos que se indican respecto de cada produto inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que puidesen ser aplicables. Estes prezos, a menos que se indique expresamente o contrario, non inclúen os gastos de envío, manipulación, envoltorio, seguro de envíos ou calquera outros servizos adicionais e anexos ao produto ou servizo adquirido. Os prezos aplicables a cada produto son os publicados no sitio web e expresaranse na moeda EURO. O USUARIO asume que a valoración económica dalgúns dos produtos poderá variar en tempo real. 
 Antes de realizar a compra poderá comprobar en liña todos os detalles do orzamento: artigos, cantidades, prezo, dispoñibilidade, gastos de transporte, cargos, descontos, impostos e o total da compra. Os prezos poden cambiar diariamente mentres non se realice o pedido. 
 Unha vez realizado o pedido, os prezos manteranse tanto se hai dispoñibilidade de produtos coma se non. 
 Todo pago realizado a VIVEIROS ADOA, S. L. leva a emisión dunha factura a nome do USUARIO rexistrado ou da razón social que este informase no momento de realizar o pedido. Esta factura será enviada xunto co produto adquirido, así como en PDF á dirección de correo electrónico proporcionada polo USUARIO.

 Para calquera información sobre o pedido, o USUARIO poderá contactar con VIVEIROS ADOA, S. L. a través do teléfono de atención ao cliente 986281932 ou vía correo electrónico á dirección tienda@adoa.es.

9. GASTOS DE TRANSPORTE
Unha vez vostede realice o seu pedido levará implícitos os custos do mesmo. 
Os prezos non inclúen gastos de envío ou comunicación, nin de instalación, ou prestacións complementarias, salvo pacto expreso por escrito en contrario. Pórtelos calcularanse no momento de gardar a cesta ou orzamento, xa que se calculan polo peso dos produtos e pola dirección de entrega. A tarifa máxima de transporte aplicada é a seguinte: 


Península ata 2 Kg: 5,20 €
Península> 2 Kg ata 10 Kg: 7,95 €
Península> 10 Kg: 21,75 € 

Fora península ata 2 Kg: 5,80 € Fose península > 2 Kg ata 10 Kg: 9,65 €
Fora península > 10 Kg: 27,45 €

10. FORMAS DE PAGO, CARGOS E DESCONTOS

VIVEIROS ADOA, S. L. posibilita as seguintes formas para efectuar o pago dun pedido:

⁃ Transferencia bancaria: non se aplicarán nin descontos nin cargos.
⁃ Cartón de crédito: non se aplicarán nin descontos nin cargos.
⁃ Paypal: aplicarase un cargo do 3,40% + 0,35€ en concepto de comisión de cobro.

11. PROCESO DE COMPRA Cesta (simulación de orzamento)
Calquera produto do noso catálogo pódese engadir á cesta. Nesta, só se observarán os artigos, a cantidade, o prezo e o importe total. Unha vez gardada a cesta procederase a calcular os impostos, cargos e descontos segundo os datos de pago e de envío introducidos. As cestas non teñen ningunha vinculación administrativa, só é un apartado onde se pode simular un orzamento sen ningún compromiso por ambas as partes. Desde a cesta pódese facer un pedido seguindo os seguintes pasos para a súa correcta formalización:

1. 
1. – Comprobación dos datos de facturación.
2. 2. – Comprobación da dirección de envío.
3. 3. – Selección da forma de pago.
4. 4. – Realizar o pedido (comprar).

Unha vez procesado o pedido, o sistema envía instantaneamente un correo electrónico ao departamento de xestión de VIVEIROS ADOA. S. L. 
 Pedidos (solicitudes de compra) 
Nun máximo de 48 horas, en días laborables, enviarase un correo electrónico confirmando o estado do pedido e a data de envío.

12. GARANTÍAS APLICABLES 

Todos os produtos ofrecidos a través do sitio web son completamente orixinais, salvo que se indique o contrario na súa descrición. Todos teñen un período de garantía de dous anos, conforme aos criterios e condicións descritos no Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias. 


13. GARANTÍAS E DEVOLUCIÓNS
A garantía dos produtos ofrecidos responderán aos seguintes artigos baseados na Lei 23/2003 do 10 de xullo de Garantías de venda de bens de consumo:


I) Conformidade dos produtos co contrato

1. Salvo proba en contrario, entenderase que os produtos son conformes co contrato sempre que cumpran todos os requisitos que se expresan a continuación, salvo que polas circunstancias do caso algún deles non resulte aplicable:
a) Axústense á descrición realizada por VIVEIROS ADOA S. L.
b) Sexan aptos para os usos a que ordinariamente destínense os produtos do mesmo tipo.
c) Sexan aptos para calquera uso especial requirido polo cliente cando o puxera en coñecemento de VIVEIROS ADOA S. L. no momento da celebración do contrato, sempre que este admitise que o produto é apto para este uso.
d) Presenten a calidade e prestacións habituais dun produto do mesmo tipo que o cliente poida fundadamente esperar, tendo en conta da natureza deste e, no seu caso, das descricións sobre as características concretas dos produtos feitas por VIVEIROS ADOA S. L. e) VIVEIROS ADOA S. L. describe os detalles, as características técnicas e as fotografías dos produtos facilitados polo fabricante dos mesmos, de maneira que non queda obrigado por estas declaracións públicas. 


2. A falta de conformidade que resulte dunha incorrecta instalación do produto equipararase á falta de conformidade do mesmo cando a instalación estea incluída no contrato de compravenda e fose realizada por VIVEIROS ADOA S. L. ou baixo a súa responsabilidade, ou polo USUARIO cando a instalación defectuosa débase a un erro nas instrucións de instalación.

3. Non procederá a responsabilidade por faltas de conformidade que o USUARIO coñeza ou non puidese ignorar no momento da celebración do contrato ou que teñan a súa orixe en materiais fornecidos polo USUARIO.

II) Responsabilidade de VIVEIROS ADOA, S. L. VIVEIROS ADOA S. L. responderá ante o USUARIO de calquera falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto. VIVEIROS ADOA S. L. recoñece ao USUARIO o dereito á reparación do produto, á súa substitución, á rebaixa do prezo e á resolución do contrato.

III) Reparación e substitución dos produtos 
 1. Se o produto non é conforme co contrato, o USUARIO poderá optar entre esixir a reparación ou a substitución do mesmo, salvo que unha destas opcións resulte imposible ou desproporcionada. Desde o momento en que o USUARIO comunique a VIVEIROS ADOA S. L. a opción elixida, ambas as partes deberán aterse. Esta decisión do USUARIO enténdese sen prexuízo do disposto no artigo IV seguinte para os supostos en que a reparación ou a substitución non logren poñer o produto en conformidade co contrato. 2. Considerarase desproporcionada toda forma de saneamento que impoña a VIVEIROS ADOA S. L. custos que, en comparación coa outra forma de saneamento, non sexan razoables, tendo en conta o valor que tería o produto se non houbese falta de conformidade, a relevancia da falta de conformidade e se a forma de saneamento alternativa puidésese realizar sen inconvenientes maiores para o USUARIO.IV) Regras da reparación ou substitución do produto 
A reparación e a substitución axustaranse ás seguintes regras: 

a) Serán gratuítas para o USUARIO. 
 Esta gratuidade comprenderá os gastos necesarios realizados para emendar a falta de conformidade dos produtos co contrato, especialmente os gastos de envío, así como os custos relacionados coa man de obra e os materiais. 

b) levarán a cabo nun prazo razoable e sen maiores inconvenientes para o usuario, tendo en conta a natureza dos produtos e a finalidade que tivesen para o USUARIO.
c) A reparación suspende o cómputo dos prazos a que se refire o artigo VII. O período de suspensión comezará desde que o USUARIO poña o produto a disposición de VIVEIROS ADOA S. L. e concluirá coa entrega ao USUARIO do produto xa reparado. Durante os seis meses posteriores á entrega do produto reparado, VIVEIROS ADOA S. L. responderá das faltas de conformidade que motivaron a reparación. Presúmese que se trata da mesma falta de conformidade cando se reproduzan no produto defectos do mesma orixe que os inicialmente manifestados.


d) A substitución suspende os prazos a que se refire o artigo VII desde o exercicio da opción ata a entrega do novo produto. Ao produto substituto seralle de aplicación, en todo caso, o segundo parágrafo do artigo VII. 


e) Se concluída a reparación e entregado o produto, este segue sendo non conforme co contrato, o USUARIO poderá esixir a substitución do mesmo, dentro dos límites establecidos no apartado 2 do artigo IV, ou a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato nos termos do artigo V. 

f) Se a substitución non logra poñer o produto en conformidade co contrato, o USUARIO poderá esixir a reparación do mesmo, dentro dos límites establecidos no apartado 2 do artigo IV, ou a rebaixa do prezo ou a resolución do contrato nos termos dos artigos V e VI.
g) O USUARIO non poderá esixir a substitución no caso de produtos non funxibles, nin tampouco cando se trate de produtos de segunda man.

V) Rebaixa do prezo e resolución do contrato A rebaixa do prezo e a resolución do contrato procederán, a elección do USUARIO, cando este non poida esixir a reparación ou a substitución do produto e nos casos en que estas non se levaron a cabo en prazo razoable ou sen maiores inconvenientes para o USUARIO. A resolución non procederá cando a falta de conformidade sexa de escasa importancia. 


VI) Criterios para a rebaixa do prezo 
 A rebaixa do prezo será proporcional á diferenza existente entre o valor que o produto tivese no momento da entrega de ser conforme co contrato e o valor que o produto efectivamente entregado tiña no momento da entrega.VII) Prazos 


1. VIVEIROS ADOA S. L. responde das faltas de conformidade que se manifesten nun prazo de dous anos desde a entrega. Nos produtos de segunda man, VIVEIROS ADOA S. L. e o USUARIO poderán pactar un prazo menor, que non poderá ser inferior a un ano desde a entrega. 
 Salvo proba en contrario, presumirase que as faltas de conformidade que se manifesten nos seis meses posteriores á entrega xa existían cando o produto entregouse, excepto cando esta presunción sexa incompatible coa natureza do produto ou a índole da falta de conformidade. 


2. Salvo proba en contrario, a entrega enténdese feito o día que figure na factura ou etiqueta de compra, ou no albarán de entrega correspondente se este fose posterior.3. A acción para reclamar o cumprimento do previsto nos artigos anteriores prescribe aos tres anos desde a entrega do produto. 4. O USUARIO deberá informar a VIVEIROS ADOA S. L. da falta de conformidade no prazo de dous meses desde que tivo coñecemento dela. Salvo proba en contrario, entenderase que a comunicación do USUARIO tivo lugar dentro do prazo establecido. VIII) Acción contra o produtor 
 Cando ao USUARIO resúltelle imposible ou lle supoña unha carga excesiva dirixirse a VIVEIROS ADOA S. L. por falta de conformidade dos produtos co contrato de compravenda poderá reclamar directamente ao produtor co fin de obter a substitución ou reparación do produto. 
 Con carácter xeral, e sen prexuízo de que a responsabilidade do produtor cesamento, nos mesmos prazos e condicións que os establecidos para VIVEIROS ADOA S. L., o produtor responderá pola falta de conformidade cando esta refírase á orixe, identidade ou idoneidade dos produtos, de acordo coa súa natureza e finalidade e coas normas que os regulan. 
 Enténdese por produtor, o fabricante dun produto ou o importador do mesmo no territorio da Unión Europea ou a calquera persoa que se presente como tal ao indicar no produto o seu nome, marca ou outro signo distintivo. 
 Quen respondese fronte ao USUARIO, dispoñerá do prazo dun ano para repetir de responsable da falta de conformidade. Este prazo compútase a partir do momento en que se completou o saneamento. 


14. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN

Estas condicións rexeranse ou interpretarán conforme á lexislación española naquilo que non estea expresamente establecido. VIVEIROS ADOA, S. L. e o USUARIO acordan someter calquera controversia que puidese suscitarse da prestación dos produtos ou servizos obxecto destas Condicións dos xulgados e tribunais do domicilio do USUARIO. 
 No caso de que o USUARIO teña o seu domicilio fóra de España, VIVEIROS ADOA, S. L. e o USUARIO renuncian expresamente a calquera outro foro, someténdose aos Xulgados e Tribunais máis próximos á poboación de TAMEIGA-MOS (España).