1. INFORMACIÓN AO USUARIO

VIVEIROS ADOA S.L., é o Responsable do tratamento dos datos persoais do Usuario e lle informa que estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relativo a protección das persoas físicas en o que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e a Lei Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de decembro (LOPD) relativa a protección de datos de carácter persoal, polo que se lle facilita a seguinte información do tratamento:

Fin do tratamento: manter unha relación comercial co Usuario. As operacións previstas para realizalo tratamento son:

  • Remisión de comunicacións comerciais publicitarias por email, fax, SMS, MMS, comunidades sociais o calquera outro medio electrónico ou físico, presente ou futuro, que posibilite realizar comunicacións comerciais. Estas comunicacións serán realizadas por VIVEIROS ADOA S.L. e relacionadas sobre os seus produtos e servizos, ou dos seus colaboradores ou provedores cos que este alcanzase algún acordo de promoción. Neste caso, os terceiros nunca terán acceso aos datos persoais.
  • Realizar estudios estatísticos.
  • Tramitar encargos, solicitudes o calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de calquera das formas de contacto que se poñen a súa disposición.
  • Remitir o boletín de noticias da páxina web.

Criterios de conservación dos datos: conservaranse  mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Comunicación de los datos: Non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obriga legal.

Dereitos que asisten ao Usuario:

  • Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
  • Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos datos e a limitación u oposición o seu tratamento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (agpd.es) si considera que o tratamento non se axusta a normativa vixente.

Datos de contacto para exercer seus dereitos:

Dirección postal: VIVEIROS ADOA S.L. ESTRADA DAS PLANTAS-SUBIDA A UNIVERSIDADE DE VIGO, S/N 36416 TAMEIGA-MOS (PONTEVEDRA)

Dirección electrónica: tenda@adoa.es

  1. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA POLO USUARIO

Os Usuarios, mediante a marcación das casiñas correspondentes e entrada de datos nos campos, marcados con un asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga, aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O Usuario garante que os datos persoais facilitados a VIVEIROS ADOA S.L. son veraces e faise responsable de comunicar calquera modificación dos mesmos.

VIVEIROS ADOA S.L. informa e garante expresamente aos usuarios que os seus datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiros, e que sempre que realizara algún tipo de cesión de datos persoais, se pedirá previamente o consentimento expreso, informado e inequívoco por parte dos Usuarios. Tódolos datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que son necesarios para la prestación dun servizo óptimo ao Usuario. No caso de que non sexan facilitados tódolos datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados as súas necesidades.

  1. MEDIDAS DE SEGURIDADE

Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, VIVEIROS ADOA S.L. está cumprindo con tódalas disposicións das normativas GDPR y LOPD para o tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no artigo 5 del GDPR e no artigo 4 de la LOPD, polos cales son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado e adecuados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.

VIVEIROS ADOA S.L. garante que implementou políticas técnicas e organizativas apropiadas para aplicalas medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPD co fin de protexer os dereitos e liberdades dos Usuarios e lles comunicou a información adecuada para que poidan exercelos.