LEI DOS SERVICIOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN (LSSI)

VIVEIROS ADOA S.L., responsable do sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento, co que pretende dar cumprimento as obrigas dispostas na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE Nº166, así como informar a tódolos usuarios do sitio web respecto os cales son as condición de uso.

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose a observancia e cumprimento rigoroso das disposicións aquí dispostas, así como a calquera outra disposición legal que fora de aplicación.

VIVEIROS ADOA S.L. se reserva o dereito de modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, entendéndose como suficiente ca publicación no sitio web de VIVEIROS ADOA S.L.

  1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Nome de dominio: http://www.viveirosadoa.com/

Nome comercial: VIVEIROS ADOA

Denominación social: VIVEIROS ADOA S.L.

NIF: B36300564

Domicilio social: ESTRADA DAS PLANTAS-SUBIDA A UNIVERSIDADE DE VIGO s/n TAMEIGA-MOS C.P.: 36416

Teléfono: 986281932

e-mail: tienda@adoa.es

Inscrita en el Rexistro (Mercantil / Público): PONTEVEDRA – LIBRO 2058 – FOLIO 69 n.º8 – FOLLA PO 20626

 

  1. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, textos e/ou gráficos, son propiedade de VIVEIROS ADOA S.L. ou, se e o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Tódolos contidos do sitio web se encontran debidamente protexidos pola normativa da propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Independentemente da finalidade para a que foran destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, require en todo caso da autorización escrita previa por parte de VIVEIROS ADOA S.L. Calquera uso non autorizado previamente se considera un incumprimento grave dos dereitos da propiedade intelectual ou industrial do autor.

Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos a VIVEIROS ADOA, S.L. e que puideran aparecer no sitio web, pertencen os seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto os mesmos . VIVEIROS ADOA S.L. autoriza expresamente a que terceiros puideran rediríxese o sitio web principal de http://www.viveirosadoa.com/.

VIVEIROS ADOA S.L. recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a súa sola mención ou participación no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo.

Para realizar calquera tipo de observación o posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico tienda@adoa.es.

 

  1. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

VIVEIROS ADOA S.L. exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fora manipulada ou introducida por un terceiro alleo o mesmo.

Uso de Cookies

Este sitio web pode utilizar cookies técnicas (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede a páxina) para levar a cabo determinadas funcións que con consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se utilizarán para a recollida dos mesmos.

Mediante o uso de cookies tamén e posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistren previamente ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se pode utilizar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, etc, sendo nestes casos cookies prescindibles tecnicamente pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no equipo. Por favor, consulte as instalacións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de enlaces

Desde o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que VIVEIROS ADOA S.L. non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros non seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou o orden público, procedendo a retirada inmediata da redirección a dito sitio web, pondo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

VIVEIROS ADOA S.L non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios , redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independentes na páxina web de VIVEIROS ADOA S.L. Sen embargo, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de tódolos usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e o orden público. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptible de esta clasificación, rógase o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Sen embargo, VIVEIROS ADOA S.L. non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso a páxina web.

Direccións IP

Os servizos do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é o número asignado automaticamente a un ordenador cando este se conecta a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente inscrito que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, o orden de visitas, o punto de acceso, etc.

  1. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de tódalas controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenroladas, será de aplicación a lexislación española, a que se someten expresamente as partes, sendo compoñentes para a resolución de tódolos conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais máis pretos a TAMEIGA-MOS. MÁIS INFO PROTECCIÓN DE DATOS: https://www.legalveritas.es